INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ. 
Prihlasovacie meno      Heslo    

Workshopy k tvorbe AUT

Workshop 2. júla 2007

Workshop konaný dňa 2. júla 2007 na našej škole sa niesol v duchu ukončenia 2. etapy projektu, predstavenia aktivizačných učebných textov svojim autorom v konečnej podobe a tiež predstavenia novovytvoreného e-portálu, na ktorom si budú môcť učitelia a žiaci našej školy nájsť všetky informácie o projekte.

Na vorkshope sme privítali pracovníkov BSK a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania:

  • Ing. Daša Hubačová - odborná referentka školstva na BSK,
  • Ing. Zita Šumichrastová - odborná zamestnankyňa ŠIOV predsedníčka odbornej komisie pre dopravu, pošty a telekomunikácia,
  • PhDr. Silvia Bielková - odborná zamestnankyňa ŠIOV pre tvorbu učebníc

Koordinátorka projektu RNDr. Eva Kozová oznámila prítomným, že v rámci druhej etapy projektu, ktorá bola ukončená v apríli 207 bolo vytvorených už 52 súborov pracovných listov, ktoré sú nazývané aktivizačné učebné texty. Momentálne beží tretia etapa projektu, v rámci ktorej učitelia pripravujú ďalších 13 súborov pracovných listov pre vyššie ročníky

Manažérka projektu Ing. Lýdia Haliaková informovala prítomných o zámere efektívnejšie a širšie využívať vytvorené pracovné listy najmä na tzv. suplovaných hodinách. Predviedla prítomným usporiadanie pripravených pracovných listov v zakladačoch v zborovni školy, ktoré budú môcť po rozmnožení využívať všetci učitelia.

Ing. Marek Piga prezentoval prítomným vytvorený e-portál www.spsdkvacalova.sk. Objasnil prítomným možnosti pre tzv. neprihláseného a prihláseného užívateľa. Zatiaľčo neprihlásený užívateľ má prístup len k dvom ukážkam pracovných listov, po prihlásení sa užívateľským menom a heslom môže prihlásený užívateľ pristupovať ku všetkým pracovným listom.

Následne sa rozprúdila diskusia, v ktorej autori prezentovali svoje pracovné listy a poukázali na možnosť ich využitia a skúsenosti z ich používania na vyučovacích hodinách.

Naši milí hostia si všetko pozorne vypočuli a ocenili úsilie našich učiteľov a vykonanú prácu.

Ing. Lýdia Haliaková