INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ. 
Prihlasovacie meno      Heslo    

Workshopy k tvorbe AUT

Workshop 2. júla 2008

Workshop sa uskutočnil v rámci ukončenia 4. etapy projektu, t. j. po vytvorení všetkých 75-ich súborov pracovných listov v súlade s podrobným popisom projektu.

Vo štvrtej etape projektu bolo momentálne vytvorených 10 súborov pracovných listov. Jediným rozdielom oproti pôvodnému projektu bolo vytvorenie aktivizačných učebných textov z odpadového hospodárstva oproti elektrotechnickým meraniam. Túto zmenu v projekte nám povolil nadriadený orgán po zdôvodnení aktuálnosti zavedenia tohto vyučovacieho predmetu pre žiakov 3. a 4. ročníka na našej škole. Vyhotovené pracovné listy sú vhodné pre použitie v ktoromkoľvek ročníku v závislosti od voľby predmetu študentami v jednotlivých študijuných odboroch.

Koordinátorka projektu Ing. Tatiana Dobrovodová odovzdala autorom - odborným expertom 2 kusy autorských výtlačkov práve vytvorených súborov pracovných listov a informovala prítomných a zriadení výstavky vyhotovených AUT v zborovni školy.

Manažérka projektu Ing. Lýdia Haliaková informovala prítomných pedagogických pracovníkov školy o tom, že k dnešnému dňu boli kompetne vytvorené všetky súbory pracovných listov - aktivizačných učebných textov z rôznych všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, ktoré boli aj jazykovo skorigované, sprístupnené na e-portáli, vytlačené a zviazané. V súčasnosti sú v školskej knižnici pripravené na využívanie vo vyučovacom procese.

V súlade so schváleným podrobným popisom projektu čaká náš projektový tím ešte 5. etapa projektu - tzv. úprava a aktualizácia doteraz vytvorených pracovných listov, ktorá bude ukončená 31. augusta 2008. V rámci tejto etapy oslovení experti aktualizujú a doplnia časti textu, ktoré prispôsobia vzniknutým požiadavkam a potrebám súčasnej praxe, odstránia prípadné duplicity, aktualizujú texty na základe najnovších poznatkov vedy a techniky, upravia, či už formálne alebo obsahovo tie pracovné listy alebo ich časti, ktorých aktuálnosť pri používaní sa nepotvrdila. Opravia v nich napr. neplatné čísla zákonov, vyhlášok, adresy internetových stránok či neplatnú menu Sk. Vítaná bude tiež inovácia foriem a metód pri používaní pracovných listov a inovovanie pracovných listov smerom k rozvoju a overovaniu kľúčových kompetencií: komunikatívnych, interpersonálnych a intrapersonálnych, IKT, kritického myslenia, funkčnej gramotnosti, podnikania a rozvoja osobnosti.

Ing. Lýdia Haliaková