INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ. 
Prihlasovacie meno      Heslo    

Cieľ projektu

1.
Zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie osôb vstupujúcich na trh práce tak, aby zodpovedali požiadavkám národného trhu práce aj v erópskom priestore na základe novovytvorených aktivizačných učebných textov zameraných na rozvoj cudzojazyčných odborných zručností - tento cieľ nadväzuje priamo na príslušný operačný cieľ opatrenia 2.1 výzvy s dôrazom na možnosť uplatniť svoju odbornú kvalifikáciu aj v medzinárodných firmách na európskom trhu práce.
2.
Zvýšiť kvalitu vzdelávania osôb vstupujúcich na trh práce s dôrazom na aktívne získavanie a overovanie zručností potrebných pre uplatnenie na trhu práce na základe novovytvorených aktivizačných učebných textov zameraných na aktívne riešenie odborných úloh - je cieľ, ktorý sa orientuje na doplnenie vzdelávacieho systému a rozvoj kľúčovej kvalifikovanosti v súlade s príslušným operačným cieľom opatrenia 2.1.
3.
Zvýšiť prístupnosť a dosah k novovytvoreným aktivizačným učebným textom a aktuálnym poznatkom pre študentov, pracovníkov z oblasti dopravy, učiteľov v rámci ďalšieho samovzdelávania na základe ich umiestnenia na e-portáli je cieľ, ktorý vychádza a nadväzuje na dva operačné ciele opatrenia 2.1 - a to rozvoj IKT zručností v rámci zvyšovania kvalifikácie osôb vstupujúcich na trh práce a ďalšie vzdelávanie zamestnaných osôb - formou samovzdelávania a zjednodušeného prístupu k aktuálnym informáciám.
4.
Sprostredkovať operatívny a časovo aktuálny prenos odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému, čím sa podporí celoživotné vzdelávanie študentov, učiteľov a pracovníkov v oblasti dopravy.
5.
Zvyšovanie efektívnosti vzdelávania zvyšovaním počítačovej gramotnosti, spôsobilosti využívať pri štúdiu i pri práci informačné a počítačové technológie.