INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ. 
Prihlasovacie meno      Heslo    

Metodika využitia AUT

Predkladané Aktivizačné učebné texty vytvorené vo forme pracovných listov vychádzajú z centrálnych požiadaviek projektu Vytvorenie aktivizačných učebných textov pre študentov stredných odborných škôl s dopravným zameraním, ktorý patrí pod operačný program Jednotný programový dokument NUTS II - BA Cieľ 3, priorita 2: Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov, názov opatrenia 2.1 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora.

Pracovné listy rešpektujú pedagogické dokumenty súvisiace s vyučovaním konkrétneho predmetu v danom študijnom odbore na strednej priemyselnej škole dopravnej. Úlohy v jednotlivých pracovných listoch vychádzajú z učebných osnov a tematického plánu, z problematiky vyskytujúcej sa v praxi, sú vytvorené s cieľom zamestnať študentov napríklad počas individuálneho preverovania vedomostí.

Väčšina pracovných listov je zostavená tak, aby uvedené úlohy študenti vyriešili počas cca 15 minút. Pri práci na niektorých pracovných listov je potrebné využiť rôzne prílohy (sú súčasťou týchto aktivizačných učebných textov) alebo odbornú literatúru. V týchto prípadoch je na rozhodnutí učiteľa, či ich riešenie zadá ako domácu úlohu, alebo či má škola dosť takýchto publikácií k dispozícii pre všetkých žiakov, prípadne či má učiteľ v rámci cvičení zabezpečený prístup do učebne výpočtovej techniky, kde si študenti môžu predmetnú literatúru vyhľadať na webových stránkach.

Systém hodnotenia práce žiakov na pracovných listoch je v kompetencii každého učiteľa. Niektoré úlohy je možné riešiť najskôr formou samostatnej práce, neskôr tie isté úlohy použiť pri klasifikovanom písomnom opakovaní.

Pracovné listy sú adresované žiakom stredných odborných škôl s dopravným zameraním ale i učiteľom, ktorí hľadajú zdroj inšpirácie na skvalitnenie svojej výchovno-vzdelávacej práce. Dúfame, že všetkým, ktorí budú tieto pracovné listy vo vyučovaní používať, prinesú nielen nové poznatky a zručnosti, ale aj radosť z práce a inšpiráciu do budúcnosti.